25 lipca, 2024
 • 25 lipca, 2024
 • Strona główna
 • Prawo
 • Opłata za korzystanie ze środowiska – czym jest oraz jakich podmiotów i działań dotyczy?
20 maja, 2023

Opłata za korzystanie ze środowiska – czym jest oraz jakich podmiotów i działań dotyczy?

Autor 0 803 Views

W ramach prowadzonej działalności korzystasz z samochodu? A może odprowadzasz ścieki lub emitujesz zanieczyszczenia? Sprawdź, czy nie dotyczy Cię obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska? Przedstawiamy, kto jest do niej zobowiązany, co podlega opłacie i kiedy można liczyć na zwolnienie z niej.

Opłata za korzystanie ze środowiska – co to jest?

 Opłata za korzystanie ze środowiska pełni rolę rekompensaty za szkodę wyrządzoną środowisku naturalnemu w związku z prowadzoną przez firmę lub osobę fizyczną działalnością. Pozyskane w ten sposób środki trafiają do funduszu związanego z ochroną środowiska. Finansuje się z nich przedsięwzięcia, takie jak budowa oczyszczalni ścieków czy też sadzenie drzew, które pozwalają zminimalizować straty powstałe w przyrodzie.

Opłata za korzystanie ze środowiska – kto ma obowiązek jej uiszczania?

 Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczy tych firm i osób fizycznych, których działalność ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i wiąże się np. z poborem wody, emisją spalin, odprowadzaniem ścieków czy też składowaniem odpadów. To, kto i w jakich okolicznościach jest zobligowany do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, regulują stosowne akty prawne.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, opłaty środowiskowe muszą uiszczać:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni,
 • jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorcy – wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, fundacje,
 • wykonawcy zawodów medycznych w ramach prywatnej praktyki,
 • osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, jednak korzystają ze środowiska w takim zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia,
 • jednostki i instytucje, które zajmują się zarządzaniem infrastrukturą publiczną – zielenią i przestrzenią miejską, drogami,
 • hodowcy rolni zajmujący się chowem zwierząt, ogrodnictwem, leśnictwem, rybactwem śródlądowym lub uprawami rolnymi.

Co podlega opłacie środowiskowej?

 Ze środowiska naturalnego – w mniejszym lub większym zakresie – korzysta każdy. Nie każdy jednak jest zobowiązany do ponoszenia opłat środowiskowych. Obowiązek ten dotyczy wybranych kategorii działań. Jakich?

1. Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska opłacie środowiskowej podlega:

 •  wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery (m.in. przez silniki spalinowe, kotły, chów zwierząt czy też procesy technologiczne, takie jak malowanie i spawanie),
 • składowanie odpadów,
 • emisja gazów cieplarnianych.

 2. Na mocy ustawy Prawo Wodne opłacie środowiskowej opłacie środowiskowej podlegają usługi wodne, takie jak m.in.:

 •  pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód i ziemi,
 • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych podziemnych.

Co więcej, do opłat środowiskowych zaliczyć można również opłaty recyklingowe (za torby foliowe) oraz opłaty produktowe (za produkty i opakowania).

Kiedy nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska?

 Podmiot może być zwolniony z opłaty środowiskowej ponoszonej w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do atmosfery, emisji gazów cieplarnianych albo składowania odpadów, jeżeli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty:

 • 800 zł – nie zwalnia to jednak podmiotu z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
 • 100 zł – wówczas podmiot jest zwolniony nie tylko z opłaty środowiskowej, ale również obowiązku przedkładania sprawozdania.

Z kolei w przypadku opłaty produktowej zwolnienie z obowiązku jej uiszczenia następuje, gdy:

 • opłata nie przekracza 100 zł – w przypadku opłaty produktowej za produkty,
 • łączna masa opakowań jest mniejsza bądź równa 1 mg – dotyczy to opłaty produktowej za opakowania.

Opłata środowiskowa to swego rodzaju rekompensata, którą podmiot korzystający ze środowiska ma uiścić w związku z wywieraniem negatywnego wpływu na przyrodę. Dotyczy ona określonych działań, takich jak wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery, składowanie odpadów czy też pobór wody. Jeśli w ramach prowadzonej działalności dokonujesz ich, musisz uiścić stosowną opłatę, chyba że nie wyliczona kwota nie przekracza określonego w przepisach pułapu.

źródło: EkoMeritum ochrona środowiska

  Prawo
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *